BG BUKET

Izjava o politici privatnosti


Politika privatnosi u skladu je sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), kao i odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive 95/46/EZ van snage (u nastavku: Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka GDPR).

Lični podaci koje ste dobrovoljno dostavili korišćenjem web sajta www.bgbuket.rs, obrađivaće se u skladu sa važećim zakonskim odredbama koje regulišu zaštitu ličnih podataka i u svakom slučaju, u skladu sa principima poverljivosti koje БГ БУКЕТ sledi u svom poslovanju.


1. Koji tip podataka sakupljamo i obrađujemo

БГ БУКЕТ obrađuje sledeću kategoriju podataka koje ste dobrovoljno dostavili:

 • Lični podaci: ime, prezime, datum rođenja;
 • Adresa: kućna ili profesionalna adresa i kontakt (ime firme, broj telefona, adresa, e-mail);
 • Podaci o vašim profilima na društvenim mrežama
 • Podaci o banci i/ili uplati;
 • Podaci o vašem profesionalnom položaju;
 • IP adresa.

2. Svrha obrade podataka

Lični podaci dostupni БГ БУКЕТ mogu se koristiti u sledeće svrhe:

 1. radi izvršenja ugovorne obaveze u vezi sa kupovinom proizvoda koja će se obavljati preko sajta www.bgbuket.rs, kao i za administrativne i računovodstvene svrhe;
 2. radi ispunjenja zakonskih obaveza neophodnih za realizovanje posla;
 3. u cilju sprovođenja statističkih istraživanja i ispitivanja tržišta;
 4. u cilju slanja informacija i promotivnih kampanja komercijalne prirode, kao i reklamnog materijala u vezi sa interesantnim događajima;

3. Dostavljanje ličnih podataka. Zbog čega su nam podaci važni i obavezni

Dostavljanje ličnih podataka u svrhe naznačene u svim tačkama iz člana 2 je obavezno. Svako odbijanje dostavljanja i/ili dostavljanje netačnih i/ili nepotpunih podataka može imati sledeće posledice:

 • nemogućnost zaključenja ugovora o kupovini robe i redovno i blagovremeno izvršenje ugovorne obaveze;
 • nemogućnost poštovanja zakonskih obaveza u vezi sa obradom ličnih podataka ličnosti, uključujući poreske obaveze.
 1. Na koji način obrađujemo podatke

Lični podaci će se obrađivati pomoću odgovarajućih štampanih, računarskih ili informatičkih alata isključivo za gore navedene svrhe i, u svakom slučaju, na način koji obezbeđuje sigurnost i poverljivost podataka.

5. Ko su primaoci vaših ličnih podataka

Primaoci ličnih podataka su vlasnici kompanije, direktor, osoblje kompanije, lice zaduženo za obradu i zaštitu podataka, spoljni saradnici za obradu i zaštitu podataka, osobe koje rade kao obrađivači podataka ili rukovaoci ličnim podacima koje je imenovao БГ БУКЕТ u vršenju svojih funkcija.

Lični podaci mogu se prenositi licima koja БГ БУКЕТ pružaju određene usluge, uključujući pomoćne usluge neophodne da bi se ispunile svrhe opisane u članu 2, kao što su, na primer, ali ne ograničavajući se na njih: matična preduzeća ili povezana preduzeća, lica, tela i/ili kompanije koje upravljaju i/ili učestvuju u upravljanju i/ili održavanju Internet veb stranice i računarskih i/ili IT alata koji se koriste od strane БГ БУКЕТ.

6. Period obrade

Vaši lični podaci će se obrađivati samo za vreme potrebno za postizanje svrhe postupka obrade.

7. Prava subjekta podataka

Ovim potvrđujemo da imate pravo u bilo kom trenutku da ostvarujete prava u vezi sa svojim ličnim podacima u granicama i u skladu sa uslovima navedenim u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti R Srbije, te u skladu sa uslovima predviđenim odredbama  Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka GDPR.

Ako želite da ostvarite neko od dole navedenih prava, kontaktirajte osobu koja je zadužena za upravljanje podacima slanjem e-pošte na: info@bgbuket.rs. Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti najkasnije 30 (trideset) dana nakon što ga primimo.

Subjekti podataka imaju pravo da:

 • povuku prethodno datu saglasnost, s tim što povlačenje saglasnosti ne dovodi u pitanje zakonitost ranije obrade podataka zasnovane na saglasnosti koja je data pre povlačenja;
 • zahtevaju od osobe koja upravlja podacima da pristupi, ispravi ili izbriše (takozvano „pravo da se zaboravi“) lične podatke, ili da ograniči obradu ličnih podataka u vezi sa njima, ili da uloži prigovor na obradu;
 • obezbede prenosivost svojih podataka;
 • ulože žalbu nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka u slučaju da smatraju da su im povređena prava.

8. Kontrolor podataka, obrađivač podataka i službenik za zaštitu podataka

Kontrolor ličnih podataka je Бг Букет д.о.о. Београд-Врачар, sa sedištem na adresi Mileševska 38, matični broj: 21155128.

Ažurirani spisak obrađivača podataka dostupan je u sedištu upravljača podacima ili se može zatražiti putem e-pošte na: info@bgbuket.rs.

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na sledeću adresu e-pošte: info@bgbuket.rs.

Ova Izjava o politici privatnosti biće predmet ažuriranja. Бг Букет stoga poziva subjekte podataka koji traže detalje u vezi sa obradom njihovih ličnih podataka da periodično proveravaju ovu stranicu.